A Nemzetközi Intézet 2014 szeptemberétől indítja első teljesen önálló képzését, a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakot, amely egyesíti a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek nemzetközi vonatkozásait. A szak négy szakiránnyal indul, ahol a hallgatók az alábbi szakirányokból választanak: nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány, biztonsági tanulmányok szakirány, rendészeti tanulmányok szakirány, Európa-tanulmányok szakirány.

A képzés célja olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában a szakemberek képesek bármely nemzetközi szervezetnél és az Európai Unió intézményrendszerében, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatokat ellátni.

A négy féléves képzés első évében a hallgatók elsajátítják az alapozó ismereteket és a szakmai törzsanyag ismeretköreit. A közjogi, közigazgatási és külügyi alapismeretek elsajátítása után a szakmai törzsanyag keretében megismerkednek a nemzetközi és európai kormányzati és közszolgálati modellekkel, az Európai Unió jogi és politikai rendszerével, a biztonsági tanulmányok alapvető elemeivel, a diplomáciai kapcsolatok és a magyar külpolitika rendszerével, valamint a rendészet és rendvédelem nemzetközi vonatkozásaival.

Az első év végén a hallgatók a négy választható szakirány valamelyikére szakosodnak és a differenciált ismereteket tartalmazó harmadik félévben mélyítik tovább tudásukat. A nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirányon megismerik az összehasonlító közigazgatás, a külügyi igazgatás témaköreit, valamint ismereteket szereznek az európai közigazgatási tér fejlődéséről, az EU döntéshozatali és jogharmonizációs eljárásairól, valamint az emberi jogok nemzetközi védelméről. A biztonsági tanulmányok szakirány keretében a hallgatók megismerkednek a biztonságelméletek alapvető téziseivel, a nemzetközi biztonsági szervezetek felépítésével és működésével, valamint betekintést nyernek a modernkori stratégiatervezés világába, egyes régiók biztonsági komplexumainak rendszerébe, a 21. századi biztonsági kihívások problémáiba és azok kezelésébe. A rendészeti tanulmányok szakirányon a hallgatók a nemzetközi rendészeti együttműködés nemzetközi dimenzióinak, a rendészeti rendszerek, és az integrált határigazgatás, valamint EU-s kisebbségi és migrációs politikák ismeretkörein keresztül a rendészeti képzésterület speciális nemzetközi dimenzióinak elsajátítására kapnak lehetőséget. Az Európa-tanulmányok szakirányon a hallgatók mély ismeretek szereznek a az EU döntéshozatali eljárásáról, jogrendszeréről és joggyakorlatáról, az EU közigazgatási szabályrendszeréről valamint az EU bel- és igazságügyi, vízum- és bevándorlási politikájáról.

A kötelező tárgyakon felül a hallgatóknak lehetőségük van tudásukat tovább mélyíteni az egyes szabadon választható tárgyakkal, ahol többek között speciális ismereteket szerezhetnek a magyar külpolitika és diplomácia aktuális kérdéseiről, a kisebbségi jogok nemzetközi és uniós jogi védelméről, a politikai erőszakformákról, az információbiztonságról, az EU-s pályázati ismeretekről, az EU agrár-, regionális és támogatáspolitikájáról, valamint a Kínai Népköztársaság igazgatási és biztonságpolitikai kérdéseiről.

A három szemeszteres képzési szakasz után a hallgatók az utolsó szemeszterben három hónapra lebontott szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol az együttműködő szervezeteknél mélyítik el és használják azt az elméleti és gyakorlati tudást, melyet képzésük során összegyűjtöttek. A szakmai gyakorlattal párhuzamosan végzik diplomamunkájuk elkészítését, amelynek megvédése és a záróvizsga letétele együttesen alkotja a képzés zárását.

A képzés oktatói gárdájának gerincét a nemzetközi intézet munkatársai és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem karainak képzésbe bevont munkatársai adják. Az oktatók egyes szakterületeik hazai és nemzetközi szaktekintélyeiként a közigazgatási-, rendészeti és katonai képzési terület nemzetközi ismereteinek átadásával megalapozzák a hallgatók tudását, amellyel képesek lehetnek helyt állni a nemzetközi és EU-s szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, vagy a külügyi és védelmi igazgatás területein.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársain kívül a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA-ban számos partnerintézmény is részt vesz. A korábbi együttműködések nyomán a Marshall Központ és a Magyar Külügyi Intézet jelentős tudásbázisát képviselik a képzésnek, de a speciális ismeretek oktatásának biztosítása érdekében további partnerek között szerepel a European Training Academy (ETA), az Ecole National d’Adminisztration (ENA), Irish Institute of Public Administration (IPA), European Institute of Public Administration (EIPA), European Police College (CEPOL), International Law Enforcement Academy (ILEA), Central European Police Academy (MEPA) szervezetei is.

A képzés programját a 2013 szeptemberében lefolytatott PILOT képzés keretében a magyar közigazgatás számos munkatársa részleteiben már megismerhette. A továbbképzési rendszerben lefolytatott képzéssorozat tapasztalatait beépítettük a graduális képzés keretei közé is.

Felvételi követelmények

A mesterképzésbe történő belépésnél a bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán, mesterszakán szerzett felsőfokú végzettség.

A bemenethez a Képzési és kimeneti követelmények 11. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a Magyarországon akkreditált vagy azzal egyenértékű főiskolai képzésben, egyetemi képzésben, alapképzési szakon, mesterszakon szerzett felsőfokú végzettség

A képzésre történő bemeneti feltétel egy államilag elismert komplex felsőfokú nyelvvizsga az EU bármely hivatalos nyelvéből vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.

A képzéssel kapcsolatos további információkért keresse a Nemzetközi Intézet titkárságát:

tel: 06 1 432 90 59

email:

  • Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA - Tanóra- kredit és vizsgaterv - 2014/2015 tanévtől
  • Fájl letöltése