Alapképzések

 
                                                  

Biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak

 

A biztonság- és védelempolitika szak alapvető célja az, hogy olyan átfogó és alapozó ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek birtokában sikeresen tudják teljesíteni az alapszakot, és stabil bázist nyújtson a következő fokozat, a mesterképzés folyamatához.

A képzés alapvetően nemzetvédelmi, katonai és biztonsági területeken folyik. Az intézmény célja az, hogy olyan ismeretekkel rendelkező szakértőket képezzen, akik el tudják látni a védelmi szektor különböző területeinek működtetését. A képzés alatt a hallgatók megtanulják, hogyan elemezzék és értékeljék a biztonságpolitikai és védelmi kérdésekben felmerülő szakmai problémákat, hogyan teremtsék meg a szervezeti feltételeket. Elsajátítják a nemzetközi szervezetek válság- és konfliktuskezelésének hatékony módszereit és a felmerülő szituációkban való szerepvállalást. Képessé válnak a védelmi tervezésre és a fegyveres erők államigazgatási, védelmi igazgatási és közigazgatási feladatainak ellátására.

A hallgatóktól elvárt kompetenciák közé tartoznak a korszerű természettudományi és történelmi ismeretek, az alapvető gazdasági mechanizmusok megértése, a politika, a politikai kultúra és jelenségek naprakész ismerete és nem utolsó sorban a jogi környezet, a vezetési és szervezési képességek, a modern információs és informatikai ismeretek, de mind a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek megléte. Természetesen ezeket a szerteágazó kompetenciákat nem követeli meg a jelentkezőktől az intézmény, túlnyomó részük a képzés alatt elsajátítható és megismerhető.

A képzés része a szakmai gyakorlat is, amelyet a nappali tagozatos hallgatóknak kell elvégezniük.

Az alapszintű képzés elvégzésének a feltétele legalább két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú C típusú nyelvvizsgát, vagy egy idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgát jelöl meg, de a rendszeres nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó gyakorlati feladatok ellátása során fontos a stabil nyelvismeret, idegen nyelvi kommunikációs készség fenntartása.

Az alapszinten megszerezhető szakképzettség megnevezése: biztonság- és védelempolitikai szakreferens

Az alapszakon végzettek folytathatják tanulmányaikat a mesterképzés folyamatában, vagy elhelyezkedhetnek Magyarország regionális, megyei szintű vagy helyi igazgatási szervezeteinél, illetve a biztonságpolitika területén képesek különböző alapfeladatok ellátására. Alkalmazásukra állami közigazgatási szerveknél, a Magyar Honvédségnél, illetve nemzetközi szervezetekben (NATO, EU) is sor kerülhet.

Biztonság- és védelempolitikai alapszak alapadatai:

1. Az alapképzési szak megnevezése: biztonság- és védelempolitikai alapszak (Security and Defence Policy)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),

- szakképzettség: biztonság- és védelempolitikai szakreferens

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Security and Defence Policy Officer

3. Képzési terület: nemzetvédelmi és katonai

4. Képzési ág: védelmi

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan speciális tudással rendelkező biztonság- és védelempolitikai szakreferensek képzése, akik az alapfokozat és szakképzettségük birtokában elláthatják a védelmi szektor szervezeteinek működtetését, a központi és a helyi közigazgatási intézményekben betölthetnek ilyen jellegű munkakört.

A képzésnek további célja a Magyar Köztársaság regionális, megyei szintű, illetve helyi szervezeteinek a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a környezetbiztonság - részben a nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó gyakorlati jellegű feladataira alkalmas tudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, valamint, hogy az alapfokozattal rendelkezők kellő ismerettel rendelkezzenek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz alapszak szempontjából fontos kompetenciák:

- a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és jogállamiságot tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának képessége;

- a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern követelményei alkalmazásának képessége;

- a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek alkalmazásának képessége.

Alapfokozat birtokában a biztonság- és védelempolitikai szakreferensek - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek:

- a biztonság- és védelempolitika területén jelentkező szakmai kérdések elemzésére, értékelésére;

- a szakterületen a szervezeti feltételek megteremtésére, a szervezési feladatok ellátására;

- a nemzetközi szervezetek konfliktus- és válságkezelő tevékenységében hatékony szerepvállalásra;

- a szakreferensi tevékenységhez magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikációra.

Alapfokozat birtokában a biztonság- és védelempolitikai szakreferensek - a várható szakirányokat is figyelembe véve - alkalmasak:

- a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának megvalósulása érdekében védelmi igazgatási feladatok ellátására;

- a polgári védelem regionális és országos szintű szervezeteiben munkakörök betöltésére;

- a védelmi tervezés és a fegyveres erők államigazgatási, közigazgatási és védelmi igazgatási feladatainak végrehajtására;

- magas szintű idegen nyelvi ismeretek birtokában a Magyar Köztársaság és a Magyar Honvédség nemzetközi védelmi és válságkezelő feladatainak ellátására;

- megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően a nemzetközi szervezetekben (NATO, EU) előadói feladatok végrehajtására, a biztonsági és védelmi kérdésekkel összefüggő munkakörök betöltésére.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

- alapozó ismeretek: 50-60 kredit

politikaelmélet, politikatörténet, magyar külpolitika története, jogi ismeretek, filozófia és kultúrtörténet, közgazdaságtan, szociológia, informatika, környezetvédelem, pedagógia, közkapcsolatok, földrajzi ismeretek, hadtudományi alapismeretek, hadtörténelem, haditechnikai ismeretek, katonai pszichológia;

- szakmai törzsanyag: 100-110 kredit

stratégia, nemzetközi kapcsolatok elmélete, fegyverkezés és fegyverzetellenőrzés, békeműveletek, védelmi szervezetek - polgári védelem, nemzeti és nemzetközi biztonság, globális biztonsági kihívások, biztonságpolitika, vezetés- és szervezéselmélet, nemzetközi intézmények, a környező országok katonai stratégiája, a biztonság geográfiai alapjai, diplomáciatörténet, Európa-tanulmányok, rendvédelmi ismeretek, a magyar biztonságpolitika aktuális problémái.

9. Szakmai gyakorlat:

A nappali szakos hallgatók a gyakorlatot az első és a második tanév után végzik, évente átlagosan 4-5 hét (összesen 8-10 hét) időtartamban.

10. Idegennyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből - melyből legalább az egyik a NATO hivatalos nyelve - államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga egy olyan nyelvből, melyen a szakmának tudományos szakirodalma van, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

  • Biztonság- és védelempolitika BSc- Tanóra- kredit és vizsgaterv - 2013/2014 tanévtől
  • Fájl letöltése